..^.^..  นักเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างความสามัคคี  ..^.^..

90.0 Sport Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
95.5 Virgin Hitz
101.5 วิทยุจุฬา

 

นางสาวฐิติพร   หงษ์โต
สมาชิกเครือข่ายครูดี
สารจากผู้อำนวยการ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด

 

   ประวัติโรงเรียน

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   แผนผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โรงเรียนวิถีพุทธ

 พันธมิตรของโรงเรียน

bullet_star.gif ค่ายลูกเสือครูเชึยร

 กิจกรรมชาวบรรหาร 5

christmas.gif

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

๕ ห้องชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

๒๕ - ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘

 เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖  ส.ค.  ๒๕๕๘  เวลา 0๙.00 น.  ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕   ใหเกียรติเป็นประธานใน โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ  ๕ ห้องชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๖    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา ๕  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก พระวิศรุต  ญาณกน.โต  ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ และข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักเรียนของเรา  พร้อมบรรยากาศที่สนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สนุกสนานและเป็นกันเองควบคู่กันไปด้วย   มภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 ball.gif

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

. เมื่อวันที่ 11  ส.ค. 2558  เวลา  09.00น.   ท่าน ผอ.ฐิติพร   หงษ์โต   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ " ท่านได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่าน  ซึ่งได้ทรงกระทำเพื่อพวกเราชาวไทยไว้มากมาย   ได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน  21  ท่าน    พร้อมให้โอวาทกับพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน.....ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  ไปอีกนานเท่านาน...


  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2558

 เมื่อวันที่  4 ส.ค.  2558  ท่าน ดร.เกรียงพงศ์   ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยมีท่าน  รองฯชวัติ  ชโลธร  รองฯมนตรี  อวชัย  รองฯนารี   สร้อนสม  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ  ให้การต้อนรับ  

 

star01.gif

วันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.  2558 เวลา 09.00 น.  ท่าน รองฯวาทิตย์   ใจธรรม  รองฯนายก อบต.บางตาเถร ให้เกียรติเป็นประธาน  เนื่องใน " วันภาษาไทยแห่งชาติ " ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานขึ้น    ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  รองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร และคณะครูให้การต้อนรับ   ณ  หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา 5    มีการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือในแต่ละระดับชั้น   การแต่งโคลง   ฉันท์  กาย์พ  กลอน  ฯ   การแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่งของแต่ละสี  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ การแข่งขันประกวดเพลงพระราชนิพนธ์/เพลงเทอดพระเกียรติ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ในงานนี้ลูก ๆ ของเราได้ออกแบบดีไซต์  กันสุดกำลังความสามารถ   ผลงานปรากฎ  ตามที่เห็นนี้ครับ.....  ชั้นไหนได้รับรางวัลกันบ้าง  ชมกันเอาเองนะครับ..... ผลงานสุดยอดทั้ง  นั้น  เป็นที่ลำบากใจของคณะกรรมการตัดสินเป็นอย่างยิ่ง.......

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 โครงการวัยใสสงวนศักดิ์ศรี

รู้ทัน 4 G นำสู่ประตูอาเซียน     ประจำปี 2558

 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.  2558 เวลา 09.00 น.  ท่าน รองฯวาทิตย์   ใจธรรม  รองฯนายก อบต.บางตาเถร ให้เกียรติเป็นประธาน  ในการจัดอบรมนักเรียน  โครงการวัยใสสงวนศักดิ์ศรี  รู้ทัน 4 G  นำสู่ประตูอาเซียน  ประจำปี 2558   โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  รองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร และคณะครูให้การต้อนรับ   ณ  หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา 5  โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บางตาเถร  ได้จัดคณะวิทยากรมาให้ความรู้และข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักเรียนของเรา  พร้อมบรรยากาศที่สนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ   เกม  ที่หลากหลาย  เป็นกันเองควบคู่กันไปด้วย   

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

 

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2558

 เมื่อวันที่  29 ก.ค.  2558  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้จัดกิจกรรมประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  มีกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา     ตอนบ่ายได้แห่ขบวนเทียนพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ  จำนวน 3 วัด  ได้แก่วัดบางสาม  วัดไผ่โรงวัว และวัดบัวหวั่น  ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ    งานนี้รับบุญกันไปโดยถ้วนทั่วทุกคน

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2558    ท่าน ผอ.ประดับ  ชัยพฤกษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา     
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   ได้นำคณะครูและบุคลากร   มาศึกษาดูงาน เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธ และ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  และคณะครูให้การต้อนรับ....

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


 

  การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2558   คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557    นำโดยท่าน ผอ.ไพศาล  แจ่มถาวร  ประธานสหวิทยาเขตทวาราวดี  พร้อมท่านผู้บริหารโรงเรียนจากในสหวิทยาเขตทวาราวดีทั้ง 9 โรงเรียน และท่านศึกษานิเทศก์  จาก สพม. 9  ได้เดินทางมาทำการประเมินโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   โดยมีท่าน ผู้อำนวยการ ฐิติพร   หงษ์โต  และคณะครู ให้การต้อนรับ  บรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเป็นกัลยานมิตร   ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ....

ายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...canvas_hot.gif
 star01.gif

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา มอบหมายให ้ท่าน วราวุธ  ศิลปอาชา    
 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิบรรหาร แจ่มใส    ศิลปอาชา”   
ประจำปี ๒๕๕๘   ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕     อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ท่านปรีชา  โชติทวีวัฒน์  นายอำเภอสองพี่น้อง    ตัวแทนจาก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗   ท่าน ผู้บริหาร จาก สพม. เขต ๙ , สพป. เขต ๒ , ผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และ   ท่าน ผญ.สาธิต  จิวเจริญกาล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน  ในเขตอำเภอสองพี่น้อง  ให้การต้อนรับ


 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
star01.gif 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1  กรกฎาคม 2558

ท่าน รองฯ สมมาตร   กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้กับกองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง พี่น้องลูกเสือ-เนตรานรี ของเราก็ร่วมแรงแข็งขัน เป็นอย่างดี  น่ารัก จริง ๆ  เลย.......

   

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

เมื่อวัน์ที่ 11  มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น.  ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2558  เพื่อสืบสานต่อประเพณีที่ดีงาม  เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้    บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข  ทั้งครู และนักเรียน  บรรดาศิษย์เก่าที่ทราบข่าวก็ได้เดินทางมาร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณของครู  กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  พวกเราขอสนับสนุน  เป็นอย่างยิ่งครับ........


  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

 

วันวิสาขบูชา  ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2558
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

คณะครูและนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้เข้าร่วมกันทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า  เนื่องในวันวิสาขบูชา ความเป็นมาพุทธชยันตี  ร่วมฉลอง  2,603 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯชวัติ  ชโลธร   รักษาการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    พร้อมกันนั้นได้ร่วมฟังธรรมจากท่าน พระมหาชาญณรงค์     งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าทั้งโรงเรียน  สมกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จริง ๆ ครับ......
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

คณะครูและนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้เข้าร่วมกันทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า  เนื่องในวันวิสาขบูชา ความเป็นมาพุทธชยันตี  ร่วมฉลอง  2,603 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯชวัติ  ชโลธร   รักษาการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    พร้อมกันนั้นได้ร่วมฟังธรรมจากท่าน พระมหาชาญณรงค์     งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าทั้งโรงเรียน  สมกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จริง ๆ ครับ...... .......

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่  11-13  พฤษภาคม  2558
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี

ท่าน ผู้อำนวยการ ฐิติพร   หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  " ค่ายพุทธวิจารณญาณ "   เพื่อปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่   ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อปรับพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนของเรา ในการนี้ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย มีทั้งสาระและความรู้ควบคู่กันไป

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

ปัจฉิมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา 2557
       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์   2558   ในเวลา  13.00  น.   ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษาี 25567   ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย  เช่นพิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ปาฐกถาธรรม โดย พระอารย์สมชาย  มนาโป  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยรักซึ่งกันและกัน  รวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป

 


 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

บรรหาร 5 นิทรรศ ครั้งที่ 10
1เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558   ท่าน ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานบรรหาร 5 นิทรรศ  ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมีท่าน ผู้ใหญ่ฯสาธิต  จิวเจริญกาล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ให้เกียรติ กล่าวรายงานการจะดงาน  พร้อมทั้ง ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียง ท่านกำนัน  นายก อบต.บางตาเถร  ให้เกียรติ ต้อนรับ ในงานมีมีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย  เช่น  การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  ในทุกๆ กลุ่มสาระฯ  และการแข่งขันกีฬาหลายประเภท  ให้นักเรียนในบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาร่วมกิจกรรม  เป็นประจำ เหมือนทุก ๆ ปี  ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ควบคู่กันไปด้วย


มบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

วันที่   15   มกราคม   2558
Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ปีที่ 29

15 Á¡ÃÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»Õ à»ç¹Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ´Ñ§¹Ñé¹·Ò§âçàÃÕ¹จึงได้จัดกิ¨¡ÃÃÁ·ÓºØ­âçàÃÕ¹à»ç¹»ÃШÓàËÁ×͹·Ø¡»Õ  ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต    ผู้อำนวยการâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    ·ÓãËé¾Ç¡àÃÒªÒǺÃÃËÒà 5 ·Ø¡¤¹ ä´éÃѺ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÍÔèÁºØ­ ¡Ñ¹¶éǹ˹éÒ    ªèǧàªéÒ ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµÑ¡ºÒµÃ¢éÒÇÊÒÃÍÒËÒÃáËé§  ´Ù˹éÒµÒÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊ ¤§¨Ð´Õã¨ÁÒ¡·Õèä´éÁҷӺحÃèÇÁ¡Ñ¹  ¹Ð¤ÃѺ......ªèǧÊÒÂ æ ·Ó¾Ô¸Õ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ¶ÇÒÂÀѵµÒËÒÃá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧฆ์   ÃèÇÁ¡Ñ¹·Ñ駼ÙéºÃÔËÒà ¤ÃÙ  ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅкؤÅҡ÷ء·èÒ¹µèÒ§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨡ѹ ถวายกองผ้าป่าá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧ¦ì  à¾×èͤÇÒÁà»ç¹ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡è¾Ç¡àÃÒªÒÇ ºÃÃËÒà 5   งานนี้อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒       โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
วันที่  ๗-๙  มกราคม  ๒๕๕๘      ณ ค่ายลูกเสือไผ่สีทอง     อ.ด่านช้าง   จ.สุพรรณบุรี

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองฯ มนตรี  อวชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการต้อนรับจากเจ้าของค่าย พร้อมทั้งวิทยากรเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือที่ถูกต้องตามหลักการ   ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ของเราได้รับความรู้ทักษะทางลูกเสือ และสนุกสนานควบคู่กันไป


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
 "พิกุลเกมส์  ครั้งที่ 28"

เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557  ท่าน รองฯวาทิตย์  ใจธรรม  รองนายก อบต.บางตาเถร  ให้เกียรติ เป็น  ประธาน  ในพิธีเปิดกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา 2557 พิกุลเกมส์  ครั้งที่  28  ณ สนามกีฬา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมีผู้ใหญ่สาธิต   จิวเจริญกาล   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5    และ ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  และท่านผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียง   ให้การต้อนรับ   ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย  อาทิเช่น  การประกวดขบวนพาเหรด    ประกวดเชียร์ลีดเดอร์   และกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันกีฑา  ที่สนุกสนาน  นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่พวกเราลูกเเขียว - เหลือง รอคอย   
 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 spark.gif

" พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  "
 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม   ๒๕๕๗  ท่าน  ผอ.  ฐิติพร  หงษ์โต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาส  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕    เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับทุก ๆ คน  ท่านได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนทุกคนให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ   และได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินจัดขึ้น  โดยมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เป็นผู้ดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อแห่งปวงชนชาวไทย  บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง และได้รับความรู้ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

star01.gif

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

142  หมู่ 1  ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035 - 481477   โทรสาร 035 - 481477

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ 1024 *768  IE 5.0 ขึ้นไป

webmaster :  sa.jaimun@gmail.com ,sa_jaimun@yahoo.co.th , niphawan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ฯ
   สุขศึกษา ฯ
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ - เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้เลื่อยลันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดย  นายกิติศักดิ์   นามเสน
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of Thailand โดย  นางศรัณย์พร  นิ่มทับทิม 
บทคัดย่อรายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรียน  วิชาลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
บทคัดย่อผลการพัฒนาทักษะชีวิตการประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคในลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5  จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)ของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษ
ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษร
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานและเพลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 " ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี โดย นายวีรพล  มณีพงษ์

 

 บทเรียนออนไลน์ บ.จ.5

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ผ่านมา

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2552

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2553

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2554

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2555

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2556
anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2557

anipatern01_a.gif

 ผลงานของนักเรียน

bullet_star.gif เครื่องมือภูมิศาสตร์

bullet_star.gif ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์

bullet_star.gif การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม1245

bullet_star.gif ทวีปยุโรป

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

bullet_star.gif 

bullet_star.gif 

bullet_star.gif