ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 193
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 197
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 4969
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผน
สารสนเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 180
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 185