ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 15
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 18
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 149