ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 23579
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 194913
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 194934
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 208654
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 194908