กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
01) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2562)
02) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2553)
03) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545)
04) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553
05) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2545
06) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560)
07) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2550)
08) พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 (2562)
09) พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 (2553)
10) พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (2546)
11) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546
13) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 (2556)
14) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 (2551)
15) พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน 2551
16) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 (2562)
17) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 (2553)
18) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 (2551)
19) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547)
20) พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551
21) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2558)
22) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 2 (2554)
23) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 2547
24) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2547
25) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560