Banharn5 News
ผู้บริหาร และคณะครูศึกษาดูงาน "ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน" และร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์ุ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา
กิจกรรมค่ายพุทธ-พุทธธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมค่ายพุทธ-พุทธธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายวาฑิตย์ ใจธรรม ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคระกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
ผู้อำนวยการ ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงข้อข้าราชการแนวทางปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรั6บบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ย้ายกลับภูมิลำเนา
กิจกรรมค่ายพุทธ-พุทธธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย" และขยายผลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
พิธีมอบใบประกาศณียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โดย นายวาทิตย์ ใจธรรม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
การอบรม การจัดการเรียนรู้รายวิชา IS สำหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนรายวิชา IS
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70
พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
บันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ (MOU) ร่วมกับชมรม To be number one ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมบรรหาร 5 นิทรรศครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้ารับการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพม.สุพรรณบุรี โดยนายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
พิธีเปิดค่ายส่งเสริมวิชาการ ประวัติศาสตร์และคีตศิลป์ ถิ่นเมืองสุพรรณ โดยนายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้ารับการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพม.สุพรรณบุรี นำโดย ดร.ฐิติพร หงษ์โต ประธานคณะกรรมการ กตปน.ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะนิเทศติดตามจาก สพม.สุพรรณบุรี
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2566 คณะครูร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2566
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 เข้ารับการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพม.สุพรรณบุรี นำโดย ดร.ฐิติพร หงษ์โต ประธานคณะกรรมการ กตปน.ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะนิเทศติดตามจาก สพม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข้งขันฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี "สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 8"
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข้งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี "สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 8"
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้ารับการนิเทศติดตามงาน ตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.และสพม.สุพรรณบุรี โดยนายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการเพขตพื้นที่ สพม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา เข้ารับการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพม.สุพรรณบุรี โดย นายชวสิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สพม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้ารับการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพม.สุพรรณบุรี โดย นายชวสิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สพม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้ารับการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพม.สุพรรณบุรี โดย นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สพม.สุพรรณบุรี
โครงการค่ายวิชาการและบูรณาการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอยู่ค่ายพักแรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
โครงการค่ายวิชาการและบูรณาการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน ในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี