Banharn5 News
นายวาทิตย์ ใจธรรม และผอ.นพดล คำเรียง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา”
นักเรียนบ.จ.5 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์เข็มกระตุ้น ป้องกันโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
คณะผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ”
กรมการขนส่งทางบก จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
รองผู้อำนวยการต้องใจ กรุตประพันธุ์ พร้อมด้วยครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนสุจริต”
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี”
รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผอ.นพดล คำเรียง เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจเยี่ยมห้องเรียน พบปะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
รับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. สพฐ.
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รองผู้อำนวยการต้องใจ กรุตประพันธุ์ และคณะครูร่วมมอบชุดอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนชั้นม.1 และชั้นม.4
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2565
ผอ.นพดล คำเรียง พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูลินดา สุนทรวิภาต ในการเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน1/2565
การจัดตารางเรียนและตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
การตรวจสอบและนับหนังสือเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
รองผู้อำนวยการต้องใจ กรุตประพันธ์ุ และคณะครู ร่วมอบรม“จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้”
ผอ.นพดล คำเรียงพร้อมคณะครูร่วมวางพวงมาลาฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา
รองผู้อำนวยการต้องใจ กรตุประพันธ์ุ และคณะครูร่วมมอบชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
เปิดซองการซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้รับการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2564-2568) จากสมศ.
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565
ผอ.นพดล คำเรียง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4
บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จัดทำโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำปีฯ
ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564