ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
    โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 216ล จำนวน 3 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 101 ล/27 (พิเศษ) 1 หลัง หอประชุมแบบ 100/32  1 หลัง อาคารฝึกงานแบบ 102/27  3 หลัง   อาคารฝึกงานแบบ 204/27  1 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง  บ้านพักครู 4 หลัง  บ้านพักนักเรียนแบบ 35 คน 1 หลัง บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 1 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามอเนกประสงค์ 1 สนาม  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 8 ห้อง และเพื่อให้บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้พัฒนาทางด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น