กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินตนา ธรรมจง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณา กิจวิเชียร
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุช มากทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวสโรชา ศรีคำพา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราภรณ์ บุญม่วง
ครูอัตราจ้าง