กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงนุช สวัสดิผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาพร เกติยะ
ครู คศ.2

นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
ครู คศ.2

นาสาวพรผกา กิติภัทร์ถาวร
ครู คศ.1

นายธีระเดช ทิพย์แก้ว
ครู คศ.1