กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงนุช สวัสดิผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาพร เกติยะ
ครู คศ.3

นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
ครู คศ.3

นาสาวพรผกา กิติภัทร์ถาวร
ครู คศ.1

นายธีระเดช ทิพย์แก้ว
ครู คศ.1