กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นาสาวพรผกา กิติภัทร์ถาวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงนุช สวัสดิผล
ครู คศ.3

นางสุภาพร เกติยะ
ครู คศ.2

นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
ครู คศ.2

นายธีระเดช ทิพย์แก้ว
ครู คศ.1