ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ พลเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายยอดชาย ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต จับแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติพร หงษ์โต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 17 พ.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบลวรรณ ขำขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล มณีพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562