กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิติศักดิ์ นามเสน
ครู คศ.3

นายชวัติ ชโลธร
ครู คศ.3

นางนารี สร้อยสม
ครู คศ.3

นางโศภิษฐ์ ชโลธร
ครู คศ.3

นายมนตรี อวชัย
ครู คศ.3