กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางโศภิษฐ์ ชโลธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนารี สร้อยสม
ครู คศ.3

นายกิติศักดิ์ นามเสน
ครู คศ.3

นายมนตรี อวชัย
ครู คศ.3