กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิติศักดิ์ นามเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนารี สร้อยสม
ครู คศ.3

นางโศภิษฐ์ ชโลธร
ครู คศ.3

นายมนตรี อวชัย
ครู คศ.3