ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..