กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฐิตินันท์ มายืนยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฤทธี อยู่ดี
ครู คศ.3