กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฤทธี อยู่ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐิตินันท์ มายืนยง
ครูผู้ช่วย