กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฤทธี อยู่ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชมภู่ น้ำดอกไม้
ครูอัตราจ้าง