ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
13 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1