ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ในระยะเริ่มแรก
ได้อาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผ่โรงวัว เป็นอาคารเรียนชั่วคราวชั่วคราว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาขาสองพี่น้องวิทยา

โดยมี  นายมานพ  พลเสน  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๘) 

          ปีการศึกษา ๒๕๒๙
          ผู้มีจิตศรัทธา  คือ กำนันบุญพร้อม  คชินทรและเครือญาติ ( นางจุรี  คชินธร  นางประนอม ช่างสุพรรณ  
นางปณิตา คชินทร  น.ส.ยุพาพร คชินทร  และรศ.นายแพทย์อุดม  คชินทร) ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๔๐ ไร่ ๑ งาน
๖๐ ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรปัจจุบัน 

          ปีการศึกษา ๒๕๓๐
          ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้จัดสรรงบ ส.ส. สร้างคันกั้นน้ำ ถมดิน และสร้างถนนในโรงเรียน เป็นเงิน
๔๒๐,๐๐๐ บาท และได้บริจาคเงินร่วมกับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เพื่อสร้างอาคารเรียน ครึ่งหลัง บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องส้วมนักเรียน รวมเป็นเงิน ๓,๓๗๘,๐๐๐ บาท อนึ่งกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนจำนวน ๑,๑๑๔,๘๙๐ บาท

          ปีการศึกษา ๒๕๓๑
          ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารเรียนให้
สวยงามยิ่งขึ้น (ใช้แบบ216 ล) นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาธงโรงเรียนและศาลาที่พัก บริเวณหน้าโรงเรียน
เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท