กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางธนัญญา โชติวนิชมลคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรัศนี จิรวงศ์รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางศรัณย์พร นิ่มทับทิม
ครู คศ.3

นางสาวอรุณี ศรีทองอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวณัฐศิมา กิจโอสถ
ครูผู้ช่วย

นายเรวัติ ทองทรัพย์ใหญ่
ครูอัตราจ้าง