กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส
ครู คศ.3

นางสาวนิภาวรรณ งามขำ
ครู คศ.3

นางมยุรา ดวงศรี
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ ยอดเกตุ
ครู คศ.1

นายศรีวัลลภ สันทัด
พนักงานราชการ

นางสาวภัสรานันท์ บวรสิทธิภิรมย์
ครูอัตราจ้าง