กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปราโมทย์ กิจพยัคฆ์
ครู คศ.3

นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส
ครู คศ.2

นางสาวนิภวรรณ งามขำ
ครู คศ.3

นายสิริวัฒน์ เขียวรอดไพร
ครูอัตราจ้าง