กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปราโมทย์ กิจพยัคฆ์
ครู คศ.3

นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ
ครูผู้ช่วย

นายสิริวัฒน์ เขียวรอดไพร
ครูอัตราจ้าง