วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

อัตลักษณ์โรงเรียน
คุณธรรม  นำความรู้  
เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่านิยมหลัก (คำขวัญ)
นักเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างความสามัคคี