กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์ทา ตันติศักดิ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทวีพร พานสร้อย
ครู คศ.3

นางสาวนุชนาฏ เกิดบุญศรี
ครู คศ.3

นางสาวพัชรีพร โต๊ะเถื่อน
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ ภูถาวร
ครู คศ.2

นางสาวภัทรพร พานสร้อย
ครูอัตราจ้าง