สัญลักษณ์โรงเรียน
พระ   หมายถึง    พระพุทธโคดม พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน
                 ที่วัดไผ่โรงวัวเมื่อก่อตั้งโรงเรียนได้ใช้ตึกปริยัติธรรมเป็นที่เรียนที่แรก
รัศมี   หมายถึง    พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า  
ดอกบัว   หมายถึง    ดอกไม้ที่แสดงถึงการเทิดทูนบูชาและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า
ช่อชัยพฤกษ์   หมายถึง    ความสงบสุข  ความมีสันติภาพ