กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศร พานสร้อย
ครู คศ.3

นายอนุวัฒน์ ดาวเรือง
ครู คศ.1