กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ จันทร์บ่อน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศร พานสร้อย
ครู คศ.3

นายอนุวัฒน์ ดาวเรือง
ครูผู้ช่วย