กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุวัฒน์ ดาวเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศร พานสร้อย
ครู คศ.3

นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี
ครูอัตราจ้าง