คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวาฑิตย์ ใจธรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.วินัย เกิดบุญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี อวชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี ถมค้าพาณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร สาลีผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญพร แก้วบุปผา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกูล ปัญยาธร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดบุญสร้าง ปญญาวโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต จิวเจริญกาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล มาลาพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ทองงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชวัติ ชโลธร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรักษ์ กิจสนธิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ