คณะผู้บริหาร

ผอ.นพดล คำเรียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนารี สร้อยสม
รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายชวัติ ชโลธร
รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนงนุช สวัสดิผล
รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงาน

นายมนตรี อวชัย
รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป