คณะผู้บริหาร

ผอ.นพดล คำเรียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนารี สร้อยสม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายชวัติ ชโลธร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนงนุช สวัสดิผล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงาน

นายมนตรี อวชัย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป