คณะผู้บริหาร

ผอ.นพดล คำเรียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางนารี สร้อยสม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนงนุช สวัสดิผล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงาน

นายมนตรี อวชัย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป