ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 1799
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 7228
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 9696
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 9681
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 24859
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 24756
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 24642
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 24552
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 24431
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 24825
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 24819
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 24825
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 24496
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 24493
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 32584
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 7231
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 24532
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 24829