ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 658.5 KB 34586
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 123765
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 129205
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 131642
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 131626
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 146837
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 146715
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 146592
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 146516
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 146419
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 146764
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 146755
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 146779
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146466
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146466
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 182141
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 23661
>เล่มสารสนเทศ ปี 2563 57885
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 129191
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 146476
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146776