ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 75616
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 246953
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 246984
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 265030
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 246952