ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 658.5 KB 34561
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 123759
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 129184
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 131638
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 131622
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 146816
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 146701
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 146580
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 146501
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 146400
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 146761
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 146754
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 146772
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146458
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146447
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 182128
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 23610
>เล่มสารสนเทศ ปี 2563 57874
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 129186
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 146473
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146770