ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 1272
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 1170
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 1080
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 974
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 854
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 1230
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 1254
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 1265
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 928
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 907
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 1611
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 971
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 1266