ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 658.5 KB 34577
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 123763
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 129195
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 131639
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 131624
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 146829
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 146702
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 146583
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 146507
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 146404
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 146761
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 146754
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 146774
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146460
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146455
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 182133
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 23636
>เล่มสารสนเทศ ปี 2563 57875
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 129188
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 146473
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146772