ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 658.5 KB 11399
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 100589
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 106017
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 108480
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 108463
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 123649
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 123540
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 123422
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 123340
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 123225
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 123603
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 123596
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 123610
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 123295
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 123282
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 147192
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 436
>เล่มสารสนเทศ ปี 2563 34704
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 106024
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 123314
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 123609